ผู้นำสื่อการเรียน การสอน 

เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ผลิต และจำหน่าย ตำรา แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน รู้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมทั้งอุปกรณ์ทาง การศึกษา การเรียนการสอน ของทุกระดับชั้น และประกอบธุรกิจ ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการของเรา

กิจกรรม อบรม / สัมนา

“ ผู้นำสื่อการเรียน การสอน เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” 

ติดต่อเรา

บริษัท เคดับบลิวอินเตอร์พลัส จำกัด

สถานที่ตั้ง 12/11 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

TEL  :  02-408-1044 / 092-428-6655