บริษัท เคดับบลิวอินเตอร์พลัส จำกัด 111
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105563022225

ประกอบธุรกิจ และกิจการ ผลิตและนำเข้า จัดจำหน่ายซึ่ง ตำราแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน สมุด กระดาษ สื่อการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดดำเนินการธุรกิจให้บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน