เสริมประสบการณ์ปฐมวัย

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐